headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Práca a podnikanie /  Ako vybaviť výpis z registra trestov z ČR?

Ako vybaviť výpis z registra trestov z ČR?

Práca a podnikanie Eva Kúchová 19.01.2015 11:00, aktualizované 01.04.2015 10:59
Dokumenty, Doklady

Potrebujete k práci v ČR výpis z registra trestov? Pomôžu vám aj cez veľvyslanectvo.

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v ČR

Veľvyslanectvo SR v ČR so sídlom v Prahe ako zastupisteľský orgán vám pomôže s vybavením žiadosti o výpis z registra trestov. Bohužiaľ, nie na počkanie. Trvá to v priemere 4-6 týždňov. 

Žiadosť o výpis z registra trestov podávate ako žiadateľ s pobytom v Českej republike osobne.

Čakacia doba cez veľvyslanectvo je predĺžená najmä z dôvodu, že výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená v zmysle zákona o registri trestov a najmä preto, že výpis z registra trestov vydáva jedine Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osoby, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. 

Ak nemáte toľko času, aby ste čakali na výpis z registra trestov cez veľvyslanectvo, splnomocnite inú osobu.

Kto môže podať žiadosť o výpis z registra trestov a prevziať výpis z registra trestov?

a) osoba, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť na žiadosti overená, alebo

b) osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť overené notárom alebo iným na to príslušným orgánom a nesmie byť staršie ako 30 dní. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť,

c) výpis z registra trestov sa vydá aj na žiadosť iného orgánu, organizácie alebo inštitúcie pre potrebu iného ako trestného konania, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Žiadosť o výpis z registra trestov musí obsahovať:

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko (ak došlo k ich zmene), prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,

  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,

  • štátne občianstvo,

  • pohlavie,

  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov (preukazujú sa rodným listom len v prípade pochybností o totožnosti žiadateľa).

Pre overenie správnosti údajov uvedených v žiadosti občan Slovenskej republiky predkladá občiansky preukaz alebo iný doklad preukazujúci totožnosť a cudzinec predkladá rodný list preložený do štátneho jazyka a cestovný doklad alebo iný doklad preukazujúci totožnosť.

Na účely vydania výpisu z registra trestov nemožno použiť kópie požadovaných dokladov ani v prípade, ak sú úradne overené.

Aké tlačivá a poplatky sú potrebné na vydanie výpisu z registra trestov?

Všetky tlačivá potrebné na vydanie výpisu z registra trestov sú dostupné na orgánoch prokuratúry, v obciach, ktoré sú matričným úradom, alebo na zastupiteľských úradoch SR. Tlačivá nie sú dostupné na internete.

Poplatky za písomné žiadosti:

  • 4 eurá za vydanie výpisu z registra trestov (kolkový poplatok),
  • 1,50 eur za overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov (tento poplatok platíte len v prípade, že žiadosť podávate v obci, nie na prokuratúre),
  • ak sa žiadosť o výpis podáva na Veľvyslanectve SR v ČR, konzulárny poplatok za vybavenie je 10 € a platí sa v Kč v prepočte podľa aktuálneho kurzu.
  • 4 eurá + 2 eurá poplatok za poskytnutie služby Slovenskou poštou, v prípade vybavovania žiadosti o výpis z registra trestov na niektorom z dvanástich pracovísk Slovenskej pošty.

ZOZNAM PRACOVÍSK REGISTRA TRESTOV GENERÁLNEJ PROKURATÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRACUJÚCICH V REŽIME NA POČKANIE 

ZOZNAM PÔŠT, KTORÉ POSKYTUJÚ VÝPIS ALEBO ODPIS REGISTRA TRESTOV

Štítky

DokumentyDoklady