headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Poplatok za smeti platiť nemusíte

Poplatok za smeti platiť nemusíte

Život v ČR Milan Lajčin 23.01.2016 08:00, aktualizované 23.01.2016 12:43
Poradenstvo, Peniaze

Odsťahovali ste sa do Česka a stále platíte daň za komunálny odpad a drobné stavebné odpady?

Už viac nemusíte. Poplatok, ktorý hovorovo nazývame „poplatok za smeti“ vás bude prenasledovať pri každom sťahovaní. Málokto si však uvedomí, že tento poplatok nemusí platiť. Aby sme boli konkrétnejší, nemusíte ho platiť na dvoch miestach súčasne. Mnohí z nás totiž zabúdajú, že tento poplatok platia nielen v mieste trvalého bydliska, ale tiež v mieste súčasného pobytu.

Prvá vec, ktorá by vás mala zaujímať je všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce, v ktorej máte trvalého bydlisko. Konkrétne VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v danej obci. Vo väčšine prípadoch nájdete podobné nariadenia na oficiálnej webovej stránke mesta.

Existuje viac možností. Buď platíte za odpad v obci, kde máte trvalý pobyt alebo tam, kde sa zdržiavate. Vo vyhláškach jednotlivých obcí nájdeme niekoľko prípadov, kedy vám môže byť časť poplatku, prípadne celá čiastka odpustená.

Výpis najčastejších prípadov pre zníženie alebo odpustenie poplatku:

a) študenti študujúci na VŠ a SŠ v SR

b) študenti študujúci v zahraničí

c) občania pracujúci v zahraničí

d) občania pracujúci v SR mimo trvalého pobytu

e) občania pracujúci v SR vysielaní do zahraničia v rôznych intervaloch

f) občania, ktorí k 1.1. príslušného zdaňovacieho obdobia dovŕšia 70 rokov veku

g) rodine s 5 a viac deťmi vo veku do 18 rokov, na piate a ďalšie dieťa v rodine, pokiaľ si poplatník neuplatní žiadnu inú úľavu

h) na jedného člena rodiny, ktorá hodnoverne preukáže, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad

i) občanom vykonávajúcim dobrovoľnícku činnosť

j) občania trvalo prihlásení k pobytu v obci, ktorí sú prechodne prihlásení a trvalo bývajúci v inej obci, ktorej platia poplatok za komunálny odpad

k) občania dlhodobo žijúci v zahraničí, ak predložia oznámenie o vycestovaní do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní.

Aké doklady musíte predložiť?

Pokiaľ ste boli vyslaný zamestnávateľom na pracovnú cestu do zahraničia, prípadne pracujete v zahraničí alebo ste tam len ubytovaný, každý z týchto prípadov musíte dokladovať.

Dokladmi môže byť napríklad:

a) potvrdenie zamestnávateľa alebo agentúry o vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu do zahraničia

b) potvrdenie priamo od zamestnávateľa v zahraničí

c) doklad o ubytovaní alebo platení poplatkov v zahraničí.

Poplatok v sume korešpondujúcej s VZN obce je poplatník povinný zaplatiť na príslušnom mestskom úrade do 31. januára príslušného roka.

Poplatky v Českej republike           

Od roku 2013 platia poplatok za odvoz odpadkov aj cudzinci, ktorí majú v ČR trvalý pobyt, prípadne povolenie k prechodnému pobytu na obdobie dlhšie ako 90 dní. Výška tohto poplatku sa môže vyšplhať až do výšky 1000 Kč.

Štítky

PoradenstvoPeniaze