headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Prechodný pobyt Slováka na území ČR

Prechodný pobyt Slováka na území ČR

Život v ČR Evka 01.01.2015 16:07, aktualizované 14.03.2015 16:08
Doklady, Poradenstvo

Občan SR môže, ale nemusí požiadať o prechodný pobyt na území ČR.

Občan SR môže, ale nemusí požiadať o prechodný pobyt na území ČR. Ak teda chceme požiadať o prechodný pobyt z dôvodu, že sa na území ČR budeme zdržiavať dlhšie ako 3 mesiace, môžeme tak urobiť prostredníctvom formulára pod názvom „Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie“, ktorý nájdeme na stránke mvcr.cz.

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • cestovný doklad ( tj. i občiansky preukaz);
  • doklad potvrdzujúci účel pobytu (zamestnanie, podnikanie alebo inú zárobkovú činnosť alebo štúdium);
  • 1 fotografiu;
  • doklad o zdravotnom poistení (nevyžaduje sa, ak je účelom pobytu zamestanie, podnikanie alebo iná zárobková činnosť);
  • doklad o zaistení ubytovania na území ČR ( napr. nájomná zmluva).

Ak spolu s nami žiada o potvrdenie o prechodnom pobyte aj rodinný príslušník, ktorý je občan SR, potom bude potrebné k žiadosti doložiť aj jeho náležitosti, a to:

  • cestovný doklad (resp. občiansky preukaz);
  • 1 fotografiu;
  • doklad o zdravotnom poistení;
  • doklad o zaistení ubytovania. Uvedené náležitosti dokladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 180 dní, s výnimkou cestovného dokladu, rodného listu, sobášneho listu a fotografie, pokiaľ zodpovedá skutočnej podobe. Je nutné vždy predkladať originály alebo úradne overené kópie dokumentov a písomnosti môžu byť predložené aj v slovenskom jazyku. Žiadosti sa podávajú na území ČR na ktoromkoľvek pracovisku MV ČR, prevažne však na príslušnom pracovisku podľa miesta hláseného pobytu.Žiadosť sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od začatia konania. V prípade kladného stanoviska MV ČR vydá občanovi SR spolu s potvrdením automaticky aj rodné číslo.
(zdroj: mvcr.cz)

Štítky

DokladyPoradenstvo