headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Prechodný pobyt Slovákov v ČR

Prechodný pobyt Slovákov v ČR

Život v ČR Milan Lajčin 20.02.2015 09:19, aktualizované 14.03.2015 19:09
Prechodný pobyt, Práca v ČR, Ubytovanie, Doklady

Prišli ste študovať, pracovať alebo bývať do ČR? V článku sa dočítate všetky dôležité informácie potrebné k úspešnému vybaveniu prechodného pobytu.

Pred tým ako sa pre vybavovanie prechodného pobytu v ČR rozhodnete, musíte si byť istí, že máte všetky informácie a náležitosti potrebné k jeho vybaveniu. V opačnom prípade vás českí úradníci a súčasný byrokratický systém pekne popreháňa.

Je vybavenie potvrdenia o prechodnom pobyte povinné?

Samozrejme, že nie. V prípade, že chcete zotrvať v Českej republike viac ako 3 mesiace, máte právo na vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte. Nie však povinnosť. Pri príchode do ČR je povinnosťou občana SR splniť si do 30 pracovných dní po jeho ubytovaní na území ČR len tzv. ohlasovaciu povinnosť. To však len v prípade, že plánujete zotrvať v ČR viac ako 30 dní. Vo väčšine prípadoch túto ohlasovaciu povinnosť musíte uskutočniť samy na príslušnom odbore cudzineckej polície v ČR.

Ohlasovacia povinnosť

Registrovať sa môžete na príslušnom odbore cizinecké policie podľa miesta pobytu, v Prahe sídli na ulici Olšanská 2. Na mieste si môžete prevziať registračnú kartu a hraniční průvodku, ktoré vyplnené predložíte pri registrácii spolu s cestovným dokladom (OP, pas) a 2 fotografiami. Hraniční průvodku budete následne potrebovať aj pri vybavovaní prechodného pobytu.

Ako postupovať pri predkladaní žiadosti o prechodný pobyt?

Ak sa vám podarí získať všetky nižšie popísané náležitosti, vaše ďalšie kroky by mali smerovať na inšpektorát cudzineckej polície umiestnený vzhľadom k vášmu prechodnému bydlisku. Zoznam všetkých dostupných inšpektorátov v ČR nájde TU. Ak sa však chcete ušetriť dlhého čakania, máte možnosť telefonickej objednávky, ktorá vám ušetrí množstvo času. Pokiaľ budete mať k dispozícii všetky potrebné náležitosti, budete objednaní na stanovený termín k osobnému prevzatiu dokladu o prechodnom pobyte. Zo zákona musí byť doklad vydaný do 30 dní od zahájenia procesu. V prípade podania žiadosti na Veľvyslanectve ČR v Bratislave je lehota 180 dní.

Aké náležitosti potrebujete priložiť k žiadosti o prechodný pobyt v ČR?

  • Formulár žiadosti
  • Cestovný doklad (občiansky preukaz, pas a iné)
  • Doklad potvrdzujúci účel pobytu (pokiaľ ide o zamestnanie, podnikanie, inú zárobkovú činnosť alebo štúdium)
  • 1 fotografia
  • Doklad o zdravotnom poistení (nevyžaduje sa, ak je účelom prechodného pobytu zamestnanie, podnikanie alebo iná zárobková činnosť)
  • Doklad o zaistení ubytovania na území ČR

Formulár žiadosti si môžete stiahnuť TU. Prípadne si ho môžete vyzdvihnúť na niektorej z pobočiek cudzineckej polície v ČR. K jeho vyplneniu vám pomôžu prehľadné pokyny umiestnené na mieste cudzineckej polície.

Cestovným dokladom môže byť okrem OP, pasu aj náhradný cestovný doklad EU, verejná listina uznaná Českou republikou ako cestovný doklad. Všetky ďalšie varianty cestovných dokladov si môžete pozrieť na stránkach Ministerstva vnitra ČR.

Doklad potvrdzujúci účel pobytu môže byť vydávaný pre potreby štúdia. V tomto prípade sa odporúča využiť jednotný formulár o štúdiu. Od 24.6.2014 nie je vydávanie potvrdenia k pobytu za účelom zamestnania vydávané. Bolo nahradené tzv. zamestnaneckou kartou. Za účelom podnikania je potrebné predložiť doklad o zápise do príslušného registra, zoznamu alebo evidencie, prípadne výpis zo živnostenského registra. Viac na mvcr.cz.

Fotografia musí spĺňať prísne požiadavky. Jej rozmery musia byť 35 x 45 mm, pričom v žiadnom prípade nemôže byť menšia ani väčšia. V opačnom prípade vás s vašou žiadosťou pošlú späť domov.

Dokladom o zdravotnom poistení je napríklad európsky preukaz poistenca, prípadne dočasné potvrdenie vydané na základe žiadosti o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia. Pozor! Slovenský preukaz poistenca nie je akceptovaný!

Doklad o zaistení ubytovania na území ČR je doklad o vlastníctve alebo o dočasnom využívaní domu, či bytu. Tým sa rozumie originál alebo úradne overená kópia výpisu z „katastru nemovitostí“, kúpna zmluva, nájomná zmluva, podnájomná zmluva, zmluva o ubytovaním či mnoho ďalších dokladov.

Aké pravidlá musia jednotlivé náležitosti spĺňať?

Jednotlivé náležitosti k prechodnému pobytu nesmú byť staršie ako 180 dní, s výnimkou občianskeho preukazu, pasu, rodného listu, sobášneho listu a fotografie cudzinca, pokiaľ zodpovedá skutočnej podobe občana. Dokumenty musia byť vždy v originálnej podobe, prípadne ich úradne overené kópie. S výnimkou cestovného dokladu musia byť všetky doklady vyhotovené v českom jazyku, prípadne úradne preložené do češtiny.

Aké zmeny musíte nahlasovať?

Podľa cudzineckého zákona ste povinní nahlásiť zmenu najneskôr do 15 pracovných dní a to v prípade zmeny priezviska, osobného stavu, zmenu údajov v cestovnom doklade a v doklade o pobyte v ČR. V prípade zmeny miesta pobytu je lehota 30 pracovných dní. Zmena sa hlási však len v prípade pobytu s predpokladanou dĺžkou nad 180 dní.

Zmeny sa teda týkajú:

  • Zmeny bydliska
  • Rodinného stavu
  • Zamestnávateľa (ak je účelom zamestnanie)
  • Cestovný doklad (OP, pas), na ktorý je potvrdenie naviazané

S akými poplatkami musíte počítať?

Vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte pre občana Slovenska je oslobodené od všetkých správnych poplatkov. Takže úplne zdarma.

Na čo si dávať pozor

Pozor na koniec platnosti slovenských dokladov. Pri vydaní nového OP/pasu, na ktorý je doklad o prechodnom pobyte viazaný, je potrebné požiadať o nové potvrdenie o prechodnom pobyte. V opačnom prípade riskujete pokutu v tisíckach korún. Slovákom, ktorí sú narodení po rozpade Československa sa prideľuje nové rodné číslo platné v ČR.

Máte nejakú skúsenosť s vybavovaním prechodného pobytu v ČR? Napíšte nám a podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti!

Štítky

Prechodný pobytPráca v ČRUbytovanieDoklady