headset Rádiá arrow_down
Nová registrácia
 /  Články /  Život v ČR /  Povinnosti Slováka po vstupe na územie ČR

Povinnosti Slováka po vstupe na územie ČR

Život v ČR Evka 16.09.2014 11:08, aktualizované 09.03.2015 21:16
Doklady, Poradenstvo

Ako občania SR máme po vstupe na územie ČR jedinú povinnosť vyplývajúcu z cudzineckého zákona ČR, a to tzv. ohlasovaciu povinnosť.

Ako občania SR (to isté platí aj pre občanov EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska) máme po vstupe na územie ČR jedinú povinnosť vyplývajúcu z cudzineckého zákona ČR, a to tzv. ohlasovaciu povinnosť. Túto povinnosť je nutné splniť v prípade, ak doba nami predpokladaného pobytu bude dlhšia ako 30 dní, takže v lehote do 30 dní odo dňa vstupu na územie ČR je nutné ohlásiť svoju prítomnosť na príslušnom odbore cudzineckej polície podľa miesta pobytu v ČR.

Povinnosť ohlásiť miesto pobytu na polícii nie je potrebné uskutočniť iba v tom prípade, ak túto povinnosť za nás splnil poskytovateľ ubytovania. Ohlasovacia povinnosť sa tiež nevzťahuje na občana mladšieho ako 15 rokov, člena personálu zastupiteľského úradu cudzieho štátu alebo medzinárodnej vládnej organizácie akreditovanej v ČR, jeho rodinného príslušníka registrovaného Ministerstvom zahraničných vecí alebo cudzinca, ktorému MV ČR zaisťuje ubytovanie.

V prípade, že ako občan SR (rovnako aj občan EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska) zmeníme priezvisko, osobný stav alebo nám dôjde k zmene údajov v cestovnom doklade, sme povinní túto zmenu ohlásiť na cudzineckej polícii a v prípade zmeny údajov v doklade vydanom k pobytu na území ČR (tzn. ak došlo k zmene údajov v potvrdení o prechodnom pobyte alebo v povolení k trvalému pobytu) musíme tieto zmeny ohlásiť na pracovisku Ministerstva vnitra České republiky.

Ako občania SR (rovnako aj občan EÚ, Islandu, Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska) môžeme prechodne pobývať na území ČR bez nejakého zvláštneho povolenia, a to iba na základe cestovného dokladu alebo občianskeho preukazu.

Pokiaľ máme v úmysle na území ČR pobývať dlhšie ako 3 mesiace, môžeme požiadať o vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte alebo požiadať o povolenie k trvalému pobytu.

Na žiadosť polície musíme vždy preukazovať svoju totožnosť predložením cestovného dokladu alebo iného dokladu preukazujúcim našu totožnosť.

(zdroj: mvcr.cz)

Štítky

DokladyPoradenstvo